Предприемачески способности и умения
Въпросник за предприемачите и представителите на бизнеса
Глобализацията и постоянно ускоряващият се технологичен прогрес доведоха до нови възможности и предизвикателства на пазара на труда, особено за младите хора. Обръщаме се към Вас с молба да подредите по важност следните двадесет и пет умения и компетенции, като се ръководите от вашия професионален опит.

Вашата оценка ще ни помогне да намерим отговора на следния въпрос:
Колко важни са тези двадесет и пет компетенции и умения за успеха на младите хора в техните професионални кариери?
(Оценявайте по скала от 1 до 10, като 1 е най-ниската оценка, а 10 - най-високата.) .
Способност за измисляне на нови идеи
0
Способност да се реализират идеите
0
Способност за планиране
способност да се планира чрез разделяне на основните задачи на малки стъпки с определено време за изпълнение на всяка стъпка
0
Да откриват, разпознават и използват нови възможности за бизнес
0
Да планират и организират дейности/задачи
способност да се организират ресурси, за да се постигнат свързаните с работата цели
0
Да поемат отговорност за действията си
способност да се понесат последствията от собствените действия
0
Да се посветят на дадена дейност
способност цялото внимание и енергия на човека да се фокусират в/у работата по дейност
0
Да полагат целенасочени усилия за постигане на резултати в работата
способност да се работи усърдно и упорито за постигане на поставените цели
0
Да работят в група
способност да се работи в сътрудничество с други хора /в екип
0
Да работят самостоятелно
способност да се работи без постоянен надзор
0
Да бъдат лидери
способност да инструктират и мотивират хората
0
Да делегират задачи
способност да се възлагат задачи на друго лице като му се предоставя необходимата информация/ресурси, за да изпълни задачите
0
Да анализират
способност да се изследва в детайли, за да се разбере значението, съществените характеристики и др.
0
Да комуникират
способност да се изразяват идеи /мнения по ясен начин
0
Да резюмират информация
способност да се обобщи информацията за обстоятелствата или ситуация на заинтересованите страни
0
Да оценяват
способност да се измери до каква степен са изпълнени поставените цели, както и да се идентифицират факторите, които пречат или подкрепят тяхната реализация
0
Да водят отчетност и документация
способност да се документират процеси и дейности по систематичен и разбираем начин
0
Да водят преговори
способност да се идентифицират собствените позиции и тези на насрещната страна, да се правят отстъпки, когато е необходимо, и да се търсят възможности за постигане на споразумение
0
Да презентират
способност да се представят идеи, концепции, теми и др. пред публика
0
Да продават
умения за продажба на стоки и услуги
0
Да решават проблеми
способност да се вниква в детайлите на проблема, за да се достигне до неговото разрешаване
0
Изграждане на мрежа от контакти
способност да се създават социални връзки с ключови хора за настоящи и бъдещи дейности
0
Управление на риска
способност да се подхожда систематично с цел справяне с неясна ситуация
0
Дигитална компетентност
способност да се използва по подходящ начин широк диапазон от дигитални медии (софтуерни програми и социални мрежи)
0
Да се научат как да учат
способност човек да управлява успешно собствения си учебен процес, свързан с придобиване, обработване и запаметява/усвояване на нови умения, компетенции или познания
0
В последните празни полета (позиции 26,27 и 28) посочете до три компетенции, които считате за важни, а не са сред изброените в списъка.
0
0
0With the support of the
Lifelong Learning Programme
of the European Union
510354-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW